Menu

Юридически условия

 

Условия за ползване

МОЛИМ ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА СЪОБЩЕНИЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА. ТО РЕГУЛИРА УПОТРЕБАТА  НА САЙТА И ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ В НЕГО.

 

Основна информация

Този уебсайт (с изключение на свързаните сайтове) се контролира от:

Юниливър България ЕООД
Регистриран офис: Юниливър България ЕООД, Бизнес Парк София, сграда 3, ет. 1, София 1776 (наричан по-долу „Юниливър”)

Този уебсайт е достъпен от различни други държави по света. Тъй като всяко от тези места има закони, различни от тези на България, при влизане в уебсайта Вие и ние се съгласяваме, че законите на България ще се отнасят към всички въпроси, произлизащи от или свързани с употребата и съдържанието на този уебсайт, освен ако законите на друга държава не бъдат изрично упоменати за приложими към отделни елементи от този уебсайт. Вие също така се съгласявате, че Вие сте подвластни на изключителната  юрисдикция на съдилищата в България за решаването на съответните въпроси, освен ако не бъде изрично упоменато друго.

 

Приложение

Този уебсайт е създаден за лица намиращи се в България и информацията, отнасяща се към продукти, услуги и промоции е приложима единствено за тази държава.
Представителство или гаранция не се предоставят като доказателство, че материалите в сайта са подходящи,  достъпни или уместни за което и да е друго място.
Лица от други държави трябва да се обърнат към уебсайта на Юниливър www.unilever.com.

 

Авторски Права

©2011 Юниливър България ЕООД. Всички права запазени. Всички авторски права и интелектуална собственост на всички текстове, изображения, софтуер и други материали, публикувани в този уебсайт са собственост на Юниливър и на неговите партньори или са включени с позволението на съответния собственик. Всички препратки към партньори или партниращи компании включват всички членове от групата на Юниливър.

Позволено Ви е да разглеждате този уебсайт и да възпроизвеждате извадки под формата на принтирани материали, сваляне върху Вашия твърд диск и разпространение към други лица, но във всички случаи единствено за информационни цели и при условие, че посоченото съобщение за авторско право е видимо на всички такива копия. Копия на която и да е част от уебсайта не могат да бъдат продавани или разпространявани за търговски цели, нито да бъдат коригирани или включвани в друга публикация, в  хартиен или в електронен формат. Лицензи и права не се преотстъпват.

 

Търговски марки

Всички търговски марки, изложени на този сайт са притежание или употребявани под лиценз на Юниливър България ЕООД и нейните партньори.  Търговските марки включват имената и логата на Knorr, Hellman’s, Carte D’Оr, Lipton, без ограничение единствено до тези марки. Неоторизираната употреба на каквато и да било търговска марка на този уебсайт е стриктно забранена.

 

Наличност на Продуктите

Препратки към продукти или услуги на уебсайта не представляват оферта за продажба или доставка на посочените продукти или услуги. Конкретни съвети относно наличността и адекватността на определени продукти или услуги следва да бъдат потърсени преди покупката им.

 

Подаване на информация

Политика на Юниливър е да не се приемат доброволни предложения за подобрения на продукти, идеи за нови такива или маркетингови идеи, произхождащи извън компанията. Всяко доброволно предложение или информация, която ни изпратите, включително и рецепти, ще бъдат третирани като непатентовани и неповерителни и стават собственост на Юниливър без компенсация и за ексклузивна употреба според неограничената ни преценка.

 

Съдържание

Информацията на този уебсайт е въведена добросъвестно, но е единствено за общи информационни цели. Не трябва да се разчита на нея за каквато и да е специфична цел и представителства и гарнации не се дават за нейната точност или пълнота. Нито една информация на този сайт не представлява покана за инвестиране в член от групата на Юниливър, нито следва да се употребява като база за инвестиционни решения. Юниливър, нито който и да е от нейните партньори или управители, служители или агенти не подлежат на отговорност в случай на загуба, щета или разход произлизащи от достъп до или употребата на този уебсайт или който и да било уебсайт свързан с него, включително всяка загуба на печалба, недиректна, случайна или следствена загуба, без ограничение единствено до тук изброените.

Запазваме си правото да правим промени и корекции на този уебсайт, когато намерим за уместно и без предварително уведомление.

 

Свързани уебсайтове

На различни места в уебсайта може да Ви бъдат предложени автоматични препратки към други уебсайтове, свързани с конкретни елементи от този уебсайт. Това не означава, че Юниливър е непременно свързан с тези други уебсайтове или техните собственици. Въпреки че намерението на компанията е да откриете тези други, интересни уебсайтове, нито компанията, нито нейните партньори, нито нашите или техните управители, служители или агенти следва да носят отговорност или да поемат отговорност от каквото и да е естество за тези сайтове или информацията, която съдържат, която не е била потвърдена или одобрена от компанията или нейните партньори. Ако в който и да е момент откриете, че сте се свързали с друг уебсайт, можете да се върнете на настоящия с натискане на стрелката „Назад” или като проследите този линк: www.unileverfoodsolutions.bg.